טלפון משרד: 03-5783170
טלפון נייד: 050-2025063
כתובתינו: ז'בוטינצקי 100, בני ברק
מבצע: מנוע חשמלי מתנה לסוככי זרועות בלבד

תקנון האתר

תנאי התקשרות לסוככים וסגירות חורף (pdf)

1. הזמנה זו כפופה לאישור הנהלת י.ט. פתרונות הצללה עוסק מורשה מס' 066199670 , להלן: "העוסק".

2. העוסק רשאי לבטל את ההזמנה לפי שיקול דעת העוסק בתוך שני ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה, בכפוף להחזר המקדמה/תשלום ללקוח.

3. על הלקוח יחולו דמי שינוי הזמנה או דמי ביטול הזמנה לאחר שני ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה. תנאי שינוי ו/או ביטול הזמנה משתנים בהתאם לסוג המוצר שהוזמן. עיתוי ההזמנה ומועד ייצור המוצר וזאת בכפוף להוראות חוק להגנת הצרכן.

4. מובהר בזאת כי הלקוח יחוייב בדמי ביטול בשיעור של %50 במקרה של שינוי ו/או ביטול הזמנה בכל שלב טרם אספקת המוצר ללקוח, ובדמי ביטול בשיעור %100 במקרה של שינוי ו/או ביטול הזמנה לאחר אספקת המוצר. בנוסף לכל האמור בסעיף זה, במקרה של ביטול הזמנה על ידי הלקוח העוסק שומר לעצמו את הזכות לכל סעד חוקי העומד לו על פי הוראות ההזמנה/או על פי הוראות כל דין.

5. ביטול הזמנה ייעשה בהודעה בכתב לעוסק באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר. יודגש כי ביטול עסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לעוסק באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלא באישור מראש ובכתב של העוסק.

6. מועד האספקה ו/או ההתקנה הינו משוער בלבד. הלקוח מודע לאפשרות כי ייתכנו עיכובים באספקת המוצר/ים בשל סיבות ו/או גורמים חיצוניים אשר לעוסק אין שליטה עליהם. מובהר בזאת כי אי-עמידה במועדי אספקה ו/או התקנה לא יהוו עילה לביטול ההזמנה. מקום מסירת המוצר/ים ללקוח הינו במקום עיסקו של הלקוח או בכל מקום אחר כמצויין בטופס ההזמנה.

6. הבעלות על המוצר/ים תעבור ללקוח אך ורק אם הלקוח פרע את מלוא התשלומים בגין המוצרים לעוסק במועדם. במידה ולא ייפרע ו/או ישולם תשלום אחד או יותר מן התשלומים במועדם יהיה רשאי העוסק לפרק את המוצר והלקוח ישא בנוסף לעלות המוצר וההזמנה גם במלוא עלויות הפירוק ובכל הכרוך בהם.

8. הלקוח יפצה את העוסק בכל מקרה של עיכוב העולה על שבעה ימים בביצוע תשלום אחד ו/או יותר בשיעור ריבית שנתית חריגה מקסימלית כפי הקבוע בבנק לאומי לישראל בע"מ בהתאם למועדים הרלוונטים לעיכוב בתשלום. בנוסף לכל האמור בסעיף זה, במקרה של אי פרעון תשלום אחד או יותר, העוסק שומר לעצמו את הזכות לכל סעד חוקי העומד לה על פי הוראות הזמנה ו/או על פי הוראות כל דין.

9. העוסק והלקוח מצהירים בזאת כי כל תנאי ו/או הוראה אחרת המופיעים במסמך אחר כלשהו, הגורעים מזכויות העוסק ו/או משנים את ההזמנה, לא יחייבו את העוסק, אלא אם הסכים לכך העוסק במפורש ובכתב, ובתוספת ציון בכתב על ידי העוסק כי הסכמתו באה לשנות את תנאי ההזמנה המפורטים בהזמנה.

10 . במידה ויהיה צורך בשינוי המידות המופיעות בהזמנה. עקב סיבות אשר אינן תלויות בעוסק. ישא הלקוח בעלויות השינוי ו/או יפצה את העוסק בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו לה עקב כך. הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך שסטייה של עד %8 במידות ההתקנה ו/או הייצור, לא תהווה עילה לביטול ההזמנה.

11 . מודגש ומוסכם במפורש. העוסק ונציגיו לא ישאו בכל אחריות, במקרה ונדרש רשיון למוצר ו/או לסוכך ו/או לסגירה. על הלקוח מוטלת האחריות לוודא חובת רישוי למוצר ולקבלת הרשיון. אי קבלת הרשיון לא תהווה עילת ביטול ו/או שינוי להזמנה והלקוח ישא במלוא עלויות ההזמנה ו/או בעלויות השינוי ו/או יפצה את העוסק בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרם לו עקב כך.

הוראות הפעלה, שימוש ותחזוקה:

12 . הלקוח מצהיר בזאת כי הוא קיבל לידיו בכתב את הוראות השימוש, ההפעלה והתחזוקה של המוצר במקביל לביצוע ההזמנה. הלקוח מודע לכך כי שימוש שלא בהתאם להוראות ההפעלה, השימוש והתחזוקה במוצר ו/או שימוש רשלני במוצר ו/או פגיעה בזדון במור תסיר את אחריות העוסק מהמוצר ו/או תגרור חיוב הלקוח בעד תיקון שבוצע ו/או יבוצע במוצר ו/או בעד הובלתו או החלפתו.

13 . מודגש בזאת כי כל סוגי הסוככים מלבד סוככים קבועים ומרקיזות אינם מיועדים לחורף ולעונת המעבר, ולכן יש להשאיר אותם במצב סגור בעת מזג אויר סוער.

14 . מידי שנה יש לבדוק את תקינות החיבורים ושלמות המבנה. במקרה של תקלה או חשד לתקלה יש לפנות לעוסק.

10 . בד של סוכך זרועות יש לגלגל מלמעלה ולא מלמטה. יש לגלגל את הבד כשהוא יבש על מנת למנוע היווצרות ירוקת ופטריות.

16 . סוכך מרקיזה יש להשאיר פתוח בחורף על מנת למנוע הצטברות של מים בשיפולי היריעות כאשר הסוכך סגור.

16 . יש לנקות את בד הסוכך עם סבון ומים אחת לכמה חודשים. כמו כן את מנגנון סוכך הזרועות יש לנקות בסמרטוט ספוג בנפט, ורצוי לשמן בשמן מכונות סמיך את הפרקים והחיבורים הנעים. רצוי לשים מעט גריז על לולאת הידית.

אחריות וסייגים לאחריות.

18 . העוסק מצהיר בזאת כי הוא אחראי לכל מקרה של פגם בייצור המוצר והוא ישא באחריות לתיקון הפגמים בכל חלקי המוצר.

19 . היקף האחריות הינו למשך שנה מיום ביצוע הזמנה זו, כאשר בשנה זו יהנה הלקוח משירות חינם, כל זאת בתנאי שהלקוח פרע את מלוא חיוביו ו/או התשלומים בגין המוצר נפרעים כסדרם. העוסק מצהיר בזאת כיבמקרה של החלפת רכיב אחד או יותר במוצר, מכל סיבה שהיא לא תוארך תקופת האחריות למוצר מעבר לתקרה של שנה מיום ביצוע ההזמנה בפועל.

20 . החל מתחילתה של השנה השניה העוסק רשאי לחייב את הלקוח בהשתתפות קריאת שירות, בהתאם לשיקול דעת העוסק ובהתאם למחירון העוסק בפועל במועד ביצוע קריאת השירות.

21 . העוסק רשאי בכל מקרה בו יש פגם ו/או תקלה ו/או בכל מקרה אחר, לתקן את המוצר ו/או לספק ללקוח מוצר חליפי, באיכות זהה או דומה למוצר שברשות הלקוח ו/או לתקן את המוצר באמצעות נציגיו ו/או אנשי מקצוע מטעמו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

22 . הלקוח מצהיר כי במקרה של נזק ו/או פגם למוצר אשר נמצא באחריות העוסק והלקוח בחר לוותר על תיקון המוצר ו/או לתקנו בעצמו ו/או באמצעות אנשי מקצוע מטעמו. העוסק יהיה אחראי כלפי הלקוח אך ורק בשיעור עלות התיקון הנזק ו/או הפגם באמצעות העוסק.

23 . העוסק מצהיר בזאת כי אחריותו למזק ו/או פגם במוצר תפקע לאלתר ותבוטל מכל המקרים הבאים:

  1. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר ללקוח.
  2. זדון ו/או רשלנות של הלקוח ו/או צד שלישי, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש.
  3. תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם העוסק.

24 . העוסק מצהיר בזאת כי דהיית צבע לא תחשב לפגם בבד ו/או בסוכך ולא תהווה עילה לביטול ההזמנה.

25 . העוסק מודיע בזאת כי האחריות לסוככי זרועות וחלון לא תחול על נזקי מזג אויר חריגים, אלא אם הודיע על כך העוסק בכתב במפורש.

26 . העוסק מצהיר בזאת כי אין אחריות מצד העוסק על אטימה מוחלטת של הסוכך מפני גשמים בבד אקרילן וכן על אטימה מוחלטת בין הסוכך למבנה.

27 . העוסק מצהיר בזאת כי הסוכך נותן מענה לשמש ברב שעות היום. למעט בשעות בהן השמש אופקית, בשעות אלו תיתכן חדירת אור בזוית הסוכך.

28 . הלקוח מתחייב בזאת להודיע לחברת הביטוח המבטחת אותו על רכישה והתקנת המוצר לשם החלת הביטוח גם על המוצר.

21 . העוסק מתחייב לשירות למוצר על פי נהליה ובזמן סביר, בימים ובשעות פעילות העוסק ואשר אינם נופלים בחגים ובמועדי ישראל.

שונות

30 . בסגירות חורף בבניה ובמרקיזות אחריות האטימה היא עד %90 ועד שנה מיום הזמנת המוצר.

31 . הלקוח מצהיר בזאת כי אם קיים חוסר בצבע, בדגם או בבד של הפריט המוזמן רשאי העוסק להחליף הזמנה זו בהזמנה דומה ללא אישור נוסף.

32 . העוסק ומי מטעמו שמוכר הינם בגדר ממליצים אולם מידת ההצלה של המוצר אינו תלוי בעוסק. ומידת ההצללה לא תהיה עילה לתביעה או ביטול העיסקה.

33 . הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך שברשתותהצללה ובמתיחת כבלים משיכת עמוד וכו' ואין זה פגם או עילה לביטול ההסכם.

34 . בחלפת בד, אין אחריות על שלד, זרועות, מנוע ושאר חלקים קיימים.

35 . מקום השיפוט לכל סכסוך הקשור ו/או הכרוך בהזמנה בין הצדדים יהא אך ורק בבתי המשפט שבתחום העיר פתח תקוה במדינת ישראל בלבד. אלא אם הודיע על כך העוסק ללקוח בכתב באופן מפורש.

36 . בכל מקום בטופס זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

37 . אם הלקוח לא דיווח על קיום חוט ו/או צינור חשמל ו/או צינור מים וכו' בקיר. אם קיים בקיר פגם ו/או מום ו/או ליקוי כלשהו מכל סיבה שהיא, האחריות לא חלה על העוסק.

38 . התמונות להמחשה בלבד

39 . מוצר שנקנה באתר או באשראי בטלפון כפוף לסעיפי התקנון

ט.ל.ח.

למאמרים